Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZPS.

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Poziom walidacji - AA WCAG (Kontrast elementów tekstowych).
 • Poziom walidacji - AAA WCAG (Walidacja poprawności nagłówków)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. zmiana wielkości czcionki,
 2. zmiana kontrastu (w tym koloru),
 3. zmiana kroju czcionki dostosowana dla osób z dysleksją,
 4. całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że serwis internetowy w swojej szacie graficznej został dostosowany dla osób z zaburzeniami postrzegania barw tj.

 1. deuteranopia (zielony słabo),
 2. protanopia (czerwony słabo),
 3. tritanopia (niebiesko-żółty)

w takim zakresie, aby jego odbiór był jak najbardziej zbliżony do oryginału i nie stanowił bariery dla odczytania prezentowanych treści.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alina Tanaś, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 +48 62 742 78 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Osiedlowej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Przed wejściem głównym znajduje się parking oraz koperta- miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
 3. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w sekretariacie.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
 5. W budynku ZPS w Pleszewie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Serwis Informacyjny ZSUG w Pleszewie został przystosowny do przeglądania na urządzeniach mobilnych.