Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Polityka prywatności

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Polityki Prywatności. Każdego użytkownika niniejszego serwisu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na serwisie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczniów i użytkowników swojej strony.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności, prosimy o natychmiastowe opuszczenie niniejszego serwisu.
 
W jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe i jakie posiadacie prawa

Administrator Danych Osobowych

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 78 77

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub towarów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty szkoły

Podstawa przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i  marketingowej drogą elektroniczną)

Okres przechowywania danych

 • Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
 • Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • przenoszenia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dobrowolnym momencie wyrażonej zgody
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego usług własnych lub towarów oferowanych przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Dostęp do Twoich danych

 • dane są dostępne w siedzibie placówki (szkoły)
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzenie przetwarzania danych

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie NIE PRZEKAZUJE danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE), chyba że przekazanie następuje na wyraźny wniosek właściciela danych

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

 

Warunki użytkowania

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym ZPS zwanym w dalszej treści serwisem, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych.

Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność szkoły lub/i autorów udostępniających te informacje (informacje o autorach lub materiałach źródłowych są zazwyczaj publikowane w stopce lub poprzez odpowiedni odsyłacz). Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej. Udzielenie zgody na publikację treści niniejszego serwisu w części lub w całości nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich do zawartych informacji i wiąże się z koniecznością opublikowania przez autora informacji o pochodzeniu danej treści. W przypadku publikacji elektronicznej otrzymujący zgodę na publikację obowiązany jest do zamieszczenia w części dotyczącej autora, odsyłacza (hiperlinku) do serwisu autora.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Placówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie, lub serwisach pokrewnych;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji ogólnych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w niniejszym serwisie internetowym.

Znaki towarowe

Każdorazowo użyte w serwisie znaki towarowe, ich logo lub wymienienie nazwy mają charakter ogólno informacyjny i użyte zostały w celu poinformowania czytelnika o istnieniu firmy bądź wykonywanej usłudze. W miarę możliwości użyty znak towarowy stanowi odsyłacz (link) do właściwego serwisu, lub usługi którego ten znak lub nazwa dotyczą. Niemniej jednak uprzejmie informujemy, że w większości przypadków są to zastrzeżone znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie elementy stanowiące całość designu niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności elementy stanowiące materiał fotograficzny, plastyczny, jak i całość wykonania, podlegają ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Placówka nie zezwala, bez wyraźnie udzielonej zgody, na publikację w części lub w całości, elementów treści lub wskazywania na te elementy wraz z ich publikacją na stronach trzecich.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.zps.pleszew.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, prowadzona pod adresem: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6172042312, o nadanym numerze REGON: 251536275, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies lub innych skryptów wspomagających na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies, Javascript lub inne technologie wspomagające.

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z oczekiwaniami działanie serwisu w przypadku używania przez Użytkownika skryptów blokujących działanie integralnych elementów serwisu, oraz stosowania niewspieranych lub nieaktualnych przeglądarek stron WWW. Obowiązek aktualizacji posiadanego oprogramowania oraz wyłączenia mechanizmów blokujących spoczywa na Użytkowniku.

§ 7 Zmiany w Polityce Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.