Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasza historia

Zespół Szkół Specjalnych utworzono z myślą o dzieciach i młodzieży z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Inicjatorami uruchomienia takiej placówki na terenie powiatu pleszewskiego byli rodzice dzieci niepełnosprawnych. 17 kwietnia 2000 roku zwrócili się oni z prośbą do Zarządu Powiatu w Pleszewie o podjęcie działań, które doprowadziłyby do przygotowania odpowiedniej bazy lokalowej oraz stworzenia systemu kształcenia zgodnego z ustawą o systemie oświaty. Zarząd przychylnie ustosunkował się do ich próśb i argumentów. Po zapoznaniu się z prawodawstwem dotyczącym kształcenia z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwościami lokalowymi jakimi dysponuje, Starostwo rozpoczęło działania zmierzające do utworzenia nowej placówki.

21 września 2000 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Sportu Turystyki Powiatu Pleszewskiego, na które zaproszono wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem szkoły specjalnej. Rodziców reprezentowali Henryk Witek, Ryszard Hańczaruk i Czesław Dąbkiewicz a Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Starszy Wizytator Tadeusz Chojnacki. Efektem tego spotkania było podjęcie w dniu 28 września 2000 roku Uchwały Rady Powiatu Pleszewskiego, dotyczącej woli założenia z dniem 1 września 2001 roku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu pleszewskiego. Ustalono, że szkoły mają być usytuowane w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie.

1 października 2000 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Pleszewskiego powołano pełnomocnika do spraw organizacji szkół specjalnych, którym został mgr Jan Górski – Dyrektor ZPOW w Pleszewie. W dniu 25 maja 2001 roku Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie zostały nadane Statuty Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego, natomiast 18 czerwca 2001 roku Zarząd Powiatu Pleszewskiego pozytywnie zaopiniował zamiar powierzenia funkcji wicedyrektora mgr Elżbiecie Kwiatek, absolwentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, która wspierała dyrektora ZPOW w przygotowaniu szkoły specjalnej w zakresie merytorycznym i dydaktycznym.
Po pierwszym roku pracy nowo powstałej placówki, Zarząd Powiatu zdecydował o rozdzieleniu ZPOW i Szkoły Specjalnej. Z dniem 1 września 2002 roku Szkoła Specjalna w Pleszewie zaczęła funkcjonować samodzielnie, jako Zespół Szkół Specjalnych. Funkcję dyrektora nieprzerwanie od 2003 roku pełni Elżbieta Kwiatek.

Od września 2005 roku swą działalność rozpoczęła Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast 1 września 2009 roku uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 3. Jako szkoła ponadgimnazjalna umożliwia absolwentom gimnazjum specjalnego kontynuację nauki w Pleszewie. W tym samym roku szkolnym, po raz pierwszy odbywały się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Są to wielospecjalistyczne, intensywne działania mające na celu poprawę stanu dziecka, zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, udzielanie wsparcia oraz pomocy rodzicom.

31 maja 2011 roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie. Jest to placówka resocjalizacyjno-rewalidacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży nieletniej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. MOW wszedł w skład Zespołu Szkół Specjalnych, który w związku   z tym zmienił nazwę na Zespół Placówek Specjalnych.

Rada Powiatu w Pleszewie, nie mając możliwości zapewnienia wychowankom MOW w Marszewie warunków lokalowych w budynkach pozostających w dyspozycji powiatu pleszewskiego, była zmuszona podjąć działania związane z procesem likwidacyjnym w/w placówki. 13 maja 2019 r. Rada Powiatu w Pleszewie podjęła stosowną uchwałę. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku wyłączono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Marszewie z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie; dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 3 wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.