Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Standardy Ochrony Małoletnich

Preambuła:

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, zwanych dalej placówką, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Członkowie personelu placówki traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez członków personelu wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 o zmianie ustawy- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz.1606), zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie "o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich" (tekst jedn.: Dz. U. z 2023, poz. 1304 z późniejszymi zmianami). Dodany do ustawy wyżej wskazanymi przepisami rozdział 4 b wprowadza tzw. standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich.

Pełna treść dokumentu:Standardy ochrony małoletnich