Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Wsparcie dla ucznia - oferta szkoły

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


W skład Zespołu Placówek Specjalnych wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa
 2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia - kształcenie w zawodach:
  1. pracownik pomocniczy gastronomii,
  2. kucharz,
  3. piekarz,
  4. ślusarz,
  5. mechanik pojazdów samochodowych.

Placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeznaczone dla dzieci od chwili narodzin do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej; zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na terenie zespołu lub w domu rodzinnym.

Zespół Placówek Specjalnych to miejsce  przyjazne dzieciom i młodzieży, stwarzające najlepsze warunki do nauki i zajęć praktycznych, ale także do uprawiania sportu i realizowania osobistych pasji i zainteresowań.

W związku z tym uczniowie mają zapewnione:

 1. opiekę psychologa, pedagoga i logopedy
 2. indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
  1. dogoterapia,
  2. korygujące wady postawy,
  3. artystyczne – terapia przez sztukę,
  4. integracja sensoryczna,
  5. stymulacja słuchu,
  6. stymulacja wzroku,
  7. usprawniające techniki szkolne,
  8. terapia metodą A. Tomatisa,
  9. terapia metodą EEG Biofeedback
  10. rewalidacyjne,
  11. ośrodek karier,
  12. z zakresu samoobsługi,
  13. terapia behawioralna dziecka z autyzmem.
 3. zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  1. korekcyjno-kompensacyjne,
  2. dydaktyczno-wyrównawcze,
  3. korygujące wady mowy (logopedyczne),
  4. rozwijające uzdolnienia,
  5. związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego)
  6. szeroko pojętą indywidualizację metod, form i programów nauczania,
  7. zajęcia w świetlicy szkolnej od 7ºº do 16ºº,
  8. opiekę pielęgniarki,
  9. poradnictwo dla rodziców,
  10. bezpłatny dostęp do podręczników,
  11. bezpłatne dojazdy i codzienne obiady.

Grono Pedagogiczne to wykwalifikowana kadra oligofrenopedagogów i innych specjalistów: jak psycholog, pedagog, logopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci behawioralni autyzmu, neurodydaktycy, rehabilitanci i in.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom uczniów i rodziców dążymy nieustannie do podnoszenia standardów nauczania poprzez unowocześnianie bazy techno-dydaktycznej.

Zespół posiada:

 1. sale lekcyjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 2. klasopracownie:
  1. biologiczno-chemiczną,
  2. techniczną,
  3. sale komputerową,
  4. salę gastronomiczną,
  5. sale z tablicami interaktywnymi,
 3. salę doświadczania świata,
 4. salę gimnastyczną,
 5. bibliotekę,
 6. dwie świetlice,
 7. warsztat stolarski,
 8. salę integracji sensorycznej,
 9. salę rehabilitacyjną.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, atutem i wizytówką placówki jest:

stymulacja audio-psycho-lingwistyczna prowadzona metodą Alfreda Tomatisa – metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji uwagi, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych, wspomaga funkcjonowanie dyslektyków, zwiększa kreatywność i polepsza zachowania społeczne.
EEG Biofeedback – to nowoczesna aparatura umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności. Pacjent, podłączony do systemu poprzez elektrody, kontroluje przebieg videogry wyłącznie przy użyciu myśli. Terapeuta tak dostraja parametry fal mózgowych pacjenta, by stymulować powstawanie nowych wzorców, a hamować te niewłaściwe. Neurofeedback stosowany jest w terapii dzieci z ADHD, u osób z zaburzeniami procesu uczenia się oraz po urazach czaszki. Wspomaga leczenie padaczki. Polecany jest również osobom zdrowym dla poprawy koncentracji.